•  Housegard: Brannvern for hjem og virksomhet.
Røykvarsler
Mister den seriekoplede røykvarsleren programeringen ved batteribytte eller når batteriene tas ut?

Ja, om de ligger et par dager uten batterier kan de miste seriekoplingen. Da må de nullstilles for deretter å seriekoples på nytt.

Nullstilling:

 • Trykk på LEARN-knappen 1 gang, lysdioden lyser rødt.
 • Trykk på LEARN-knappen 1 gang til, lysdioden lyser nå grønt.
 • Trykk inn TEST-knappen til den begynner å varsle, slipp deretter knappen.
 • Røykvarsleren er nå nullstilt.

Programering av røykvarslerne:

 • Trykk 2 ganger på LEARN-knappenså lysdioden lyser grønt hovedenheten.
 • Ta ”slaven”, trykk på LEARN-knappen 1 gangså det lyser rødt.
 • Trykk på hovedenhetens TEST-knapp og hold den nede til alarm utløses og LEARN-dioden blinker rødt.
 • Trykk innen 10 sekunder på ”slavens” test-knapp til hovedenheten går i alarm.
 • Etter dette kan man kople sammen flere varslere som forklart over. Når alle er innkoplede, trykk på TEST-knappen til alle varsler.

Ved signal om lav batterispenning på en av mine trådløse røykvarslere, vil dette signalet sendes videre og høres fra alle røykvarslerne som er sammenkoplet?

Nei; signal om lav batterispenning vil kun høres på den røykvarsleren som trenger batteribytte. Et pip hvert 45 sekund ved behov for bytte av 9volt batteriet, et pip hvert 60 sekund ved behov for bytte av LR6/AA batteriene.

Kan man se hvilken av de trådløse røykvarslerne som har startet en alarm?

Ja; mens alarmen er igang. Den som startet alarmen vil blinke rødt i lysdiodene. Når alarmen har stoppet vil man ikke kunne se hvilken av enhetene som startet alarmen.

Kan de trådløse røykvarslerne brukes i garasje, eller annen bygning som ikke er i direkte tilknytning til boligen?

Ut i fra et sikkerhetsmessig ståsted anbefaler vi ikke å installere enheter i garasjer eller andre bygninger som ikke er i direkte tilknytning til boligen. I en garasje kan i tillegg miljøet med støv, smuss og temperatursvingninger forårsake falske alarmer.

I hvilke rom, og hvor i rommet bør jeg montere røykvarslere?

Det finnes ikke noe fasit svar, det avhenger av boligens størrelse og utforming. Minimum er en røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan. En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 40 m², men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom og planløsning.

Best plassering av røykvarsler er midt i taket og minst 50cm ut fra vegg. Vi fraråder montasje på vegg.

Røykvarsleren gir alarm uten årsak?

Flere forhold kan uttløse falske alarmer. Det kan være at støv og smuss i deteksjonskammeret, elektromagnetiske felt, temperatursvingninger og trekk. Ofte kan en annen plassering løse problemet.

Feilkilde: Damp og fuktig luft
Damp fra baderom, vaskemaskin / tørketrommel eller andre kilder som avgir høy fuktighet kan forårsake at røykvarsleren går i alarm.

Løsning:
Forsøk og plassere varsleren lengre unna vaskerommet eller badet.

 

-

Feilkilde: Støv og nedsmussing
Siden luft skal passere fritt gjennom deteksjonskammeret vil røykvarslerene alltid trekke til seg en del støv og pollenpartikler. Ved at støv og andre partikler kommer inn i deteksjonskammeret, kan dette føre til falske alarmer. Varsleren kan også bli mer følsom p.g.a. dette og vil gi flere falske alarmer, da nedsmussingen gjør at det skal mindre til før den går i alarm. Nedsmussing vil også komme over tid ettersom røykvarsleren blir eldre, noe som gjør at den gir fler feilalarmer

Løsning:
Støvsug røykvarslerne regelmessig, bruk ett munnstykke av plast slik at elektronikken ikke skades.
Sørg for å dekke til røykvarslere dersom du pusser opp og foretar arbeider som avgir støv og skitt.

Vurder plasseringen dersom røykvarsleren er montert på ett sted med mye støv og smuss.

 

-

Feilkilde: Trekk og luftstrømminger.
Trekk fra dører og vinduer kan virvle opp støvpartikler og derav utløse røykvarsleren, mange falskalarmer er forårsaket av nettopp dette.

Løsning:
Unngå å montere røykvarsleren der det er gjennomtrekk, i nærheten av vinduer og dører.

 

-

Feilkilde: Temperatursvingninger.
Raske temperatursvingninger skaper kondens i røykvarslerens deteksjonskammer noe som kan gi falskalarm.

Løsning:
Unngå å montere røykvarsleren i rom med raske temperatursvingninger, i nærhet av åpne vinduer og dører.

 

-

Feilkilde: Elektromagnetisk felt.
Alle elektriske apparater og installasjoner avgir elektromagnetisk felt, noe som kan forstyrre elektronikken i røykvarsleren. Disse feltene dannes gjerne rundt lyskilder, transformatorer, sikringsskap, motorer og lignende.

Løsning:
Monter aldri røykvarsleren nærmere enn 50 cm fra lyskilder og annet elektrisk utstyr.

En eller flere av mine røykvarslere går direkte i alarm ved montering av batteriene?

Årsaken er sannsynligvis at støv og smuss har kommet inn i deteksjonskammeret. Dette kan ha skjedd i produksjonen eller senere. Problemet kan løses gjennom å rengjøre kammeret. Rengjøring skjer ved at man støvsuger røykvarsleren utvendig langs åpningen inn mot elektronikk og deteksjonskammer, slik at støv og smuss trekkes ut. Er røykvarsleren helt ny, ta kontakt med utsalgsstedet for å bytte den med en ny.

De seriekoplede røykvarslerne kommuniserer ikke med hverandre, men de fungerer individuelt når testknappen trykkes inn?

Røykvarslerne er ikke korrekt programert. Nullstill alle røykvarslerne som beskrevet i manualen og programmer på nytt.

 1. Monter batteriene, sjekk korrekt polaritet.
 2. Test hver enkelt røykvarsler.
 3. Nullstill alle røykvarslerne som beskrevet i manualen.
 4. Programmer på nytt i henhold til manualen.
 5. Test hele systemet.
 6. Dersom en røykvarsler fortsatt ikke fungerer, bytt ut denne med en ny.

Hvordan tester og vedlikeholder jeg røykvarsleren?

Røykvarslere krever minimalt med vedlikehold. Dette tiltross, manglende vedlikehold er vanligste årsak til feilfunksjon. Røykvarslere skal testes jevnlig, batterier byttes rutinemessig og deteksjonskammer rengjøres for støv og smuss årlig.

Test utføres ved å trykke inn testknappen i noen sekunder, røykvarsleren skal svare med å gå i alarm. Alarmsignalet skal gi full styrke ved testing. Du kan også teste røykvarslere med spesialprodusert testgass eller med testfyrstikker. Rengjøring og fjerning av støv og smuss skjer ved at man støvsuger røykvarsleren utvendig langs åpningen inn mot elektronikk og deteksjonskammer.

Hvordan ser jeg om røykvarsleren er godkjent?

Alle røykvarslere som selges skal være godkjent og testet i henhold til europastandarden EN14604. Ved kjøp, forsikre deg om at produktet er CE merket, se etter godkjenningsnummeret som skal finnes på røykvarsleren. Nummeret henviser til testrapporten og ser eksempelvis ut som følger: (1134-CPD-059 EN14604 År: 08)

Røykvarsleren gir alarm om natten uten årsak?

Raske temperaturendringer kan føre til feilalarmer. Kommer det et kaldt drag gjennom boligen fordi vinduer og lufteventiler er åpne, kan dette føre til feilalarm. Vurder en annen plassering.

Hvor lang levetid har en røykvarsler?

Røykvarslere bør byttes etter 10 år. Nedsmussing fører til flere feilalarmer (hypersensitiv), noe som igjen fører til at man tar ut batteriet. Jo eldre elektronikken er, jo større er sjansen for at røykvarsleren feiler.

Røykvarsleren min piper hvert minutt?

Dette er signal om at batterispenningen er lav og at batteriet må byttes. Bytt batteri rutinemessig, gjerne på en fast dag hvert år.

Hvordan vet jeg at batteriet må byttes?

Alle røykvarslere har en innebygget funksjon som varsler om lav batterispenning. Dette varsles med et pip en gang pr. minutt. Varsel om batteribytte varer i ca 30 dager, røykvarsleren er fullt operativ i denne perioden. Batteribytte bør gjennomføres rutinemessig eksempelvis på en fast dato hvert år.

Må jeg bytte mine røykvarslere jevnlig, eller holder de evig?

Housegard røykvarslere har en driftstid på ca 10 år. Etter den tid anbefaler vi att du bytter ut den med en ny røykvarsler fra Housegard.

Kan jeg stole på at røykvarsleren fungerer? Hvor ofte skal jeg teste den?

Test dine røykvarslere en gang pr. uke ved å trykke inn testknappen. Test alltid alle dine røykvarslere etter lengre tids fravær fra hjemmet. Rengjør dine røykvarslere en til to ganger pr. år gjennom å støvsuge utvendig langs åpningen inn mot elektronikk og deteksjonskammer. Bruk et munnstykke av plast for å unngår risiko for statisk elektrisitet.

Må man ha røykvarslere i alle rom?

Minimum er en røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan. En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 60 m², men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom og planløsning. I praksis vil en normal bolig ha behov for 3-6 røykvarslere avhengig av boligens størrelse og utforming. Les mer om dette i brannsikkerhetsguiden.

Hvor stort areal dekker en vanlig røykvarsler?

Ca. 60 m2.

Les gjerne våre anbefalinger om antall og plassering av røykvarslere i Brannsikkerhetsguiden.

Hvor stor avstand skal det være fra varsleren til nærmeste lyskilde?

Vi anbefaler en avstand på minst 1 meter fra nærmeste lyskilde. Dette gjelder særlig lysstoffrør.

Please, mind that only logged in users can submit questions